فروشگاه شرکت کنترل ابنیه ملل

گیت تردد

راهبند میله ای (خودرویی)

راهبند ستونی و ضد انتحاری

درب شیشه ای اتوماتیک

راهبند تشریفاتی

لوازم جانبی راهبند

سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ

سامانه پلاکخوان

سامانه کنترل تردد خودرو

سامانه جامع پارکینگ PMS

سامانه مدیریت فضای پارکینگ PGS

دوربین پلاک خوان